Search
לחיפוש מתקדם

חיפוש פסקי דין

________________________________________________________________________________________

חיפוש פסק דין – אתר זה מספק מנגנון חיפוש חכם, למציאת פסקי דין

נכון להיום המאגר מכיל מאות אלפי פסקי דין והוא גדל מיום ליום.

למציאת פסק דין יש להזין את מונחי החיפוש והקריטריונים בשדות המתאימים ולהקיש על “חפש”

לאחר מכן תקבלו רשימה של פסקי דין המתאימה לתנאים שהצבתם. לנוחותכם תוכלו לבחור אם לעיין בפסקי הדין בפורמט של דף אינטרנט או בפורמט פי די אף.

מהו פסק דין?

פסקי דין הם טקסטים בהם כתובה הכרעתו של שופט (או השופטים) בסופו של משפט, בבית משפט או בבית דין, בסוגיה שהובאה לפניו למשפט .

את פסקי הדין ניתן לתת בקצרה וללא נימוקים, או במסמך ארוך ומפורט, המכיל את טענות הצדדים ואת שיקוליו של השופט בהגיעו להכרעתו. פסקי דין יכולים להוות תקדים בנסיבות מסוימות, ולכן יש חשיבות לפומביותם ולפרסומם. מכלול פסקי דין נקרא פסיקה, והוא מפורסם במספר קבצים, על פי הערכאה והעניין, ועם התפתחות המחשוב גם במאגרי מידע משפטיים .

פסקי דין ניתנים לרוב לערעור היכול לתקוף את ההכרעות המשפטיות שעמדו בבסיסו. כן ניתן לבטל פסק דין אם ניתן בהיעדר צד אחד, וזאת על פי שיקול דעת ביהמ”ש, ועל פי הסיבות שהביאו להיעדרו של הצד או של עורך  הדין מן הדיון מלכתחילה.

פסקי הדין יכולים להיות ארוכים ומפורטים, המסכמים את ההליך המשפטי, שהיה לעתים ארוך למדי . בחלק ניכר מן המקרים אין הנתבע מגיש כתב הגנה, ולכן מציינים פסקי הדין בפשטות כי הנתבע הוזמן כדין להגיש הגנתו, אך לא עשה כן, ולכן מוענקים לתובע הסעדים שביקש בכתב התביעה. במקרים אחרים מגיעים הצדדים להסכם פשרה המוגש לבית המשפט, ואז פסקי הדין קובעים רק כי ביהמ”ש מאמץ את הפשרה, ונותן לה תוקף של פסק דין. במקרים אחרים מבקשים הצדדים כי ביהמ”ש יכריע ביניהם על דרך הפשרה, כפי סמכותו על פי סעיף 79א (א) לחוק בתי המשפט, ובמקרה זה מוסמך לעתים בית המשפט לפסוק את דינו מבלי לנמק, והוא אך מציין כי לאחר שמיעת נימוקי הצדדים הגיע למסקנה זו או אחרת. אלו הם רוב המקרים בהם ניתנים פסקי דין, פסקי דין ארוכים ומנומקים הם החריגים.

כאשר ניתנים פסקי דין ארוכים ומנומקים, הם מביאים בתחילתם את עמדות הצדדים, כפי שהוצגו בפני ביהמ”ש, ואת תמצית העדויות והראיות שהוצגו. עיקרם של פסקי הדין הוא ניתוח משמעותן של העדויות והראיות, עד לתוצאה המשפטית המתבקשת מהן.

בדיונים שבהם יושבים שופטים אחדים, אחד השופטים כותב את עיקר פסקי הדין, והאחרים מצטרפים אליו, לעתים תוך מתן שינויים ותוספות. כאשר יש חילוקי דעות בין השופטים, כל שופט שיש לו דעה משלו כותב אותה בפסק הדין, וההכרעה היא על-פי דעת הרוב.

דעת שופט שמסקנתו היא כמסקנת הרוב, אך הנימוק בגינו הגיע למסקנה שונה מהדרך שבה הגיעו שופטי הרוב נקראת דעת יחיד.

דעת שופט שמסקנתו ב פסק דין שונה מדעת הרוב, נקראת דעת מיעוט.

פסק דין בערכאה ראשונה עוסק גם במהימנותן של העדויות שהובאו בפני בית המשפט. ערכאת ערעור מקבלת בדרך כלל את קביעתה של הערכאה הראשונה בסוגיות אלה, מפני שהעדויות והראויות אינן מוצגות בפניה מחדש, ועיקר פסק הדין עוסק בניתוח משמעותן של העדויות והראיות, תוך קבלת קביעותיה של הערכאה הקודמת או דחייתן.

פסק דין יכלול את שמה של הערכאה בה ניתן, את מספר ההליך באותה ערכאה, את שמו של השופט שנתן את פסק הדין, את שמם ופרטיהם של הצדדים ובאי כוחם, את הכותרת ” פסק דין “, ואת התאריך בו ניתן פסק הדין ובו הודע, ואם הדבר היה בנוכחות הצדדים או בהיעדרם. אם מדובר ב פסק דין בנוגע למקרקעין על בית המשפט לציין תיאור מפורט של המקרקעין שבנדון, על מנת לאפשר את ביצועו של פסק הדין. ב פסק דין הנוגע לשטר יכול פסק דין להינתן רק לאחר שהוצג בפני בית המשפט מקורו של השטר, והטביע עליו את חותמתו

 

Switch to mobile version